Pátek
16:00 - 16:15
MUDr. David Rumpík, Ph.D.

MUDr. David Rumpík, Ph.D. promoval v roce 1994 na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Od roku 1994 do roku 2000 pracoval na Gynekologicko – porodnické klinice LF MU V Brně. V roce 2001 založil Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, kde pracuje jako její ředitel. V roce 2011 atestoval v oboru reprodukční medicína. V roce 2018 obhájil dizertační práci v doktorském studijním programu Gynekologie a porodnictví na LF MU v Brně na téma Etické a právní aspekty náhradního mateřství a získal titul Ph.D. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 přednášek a prací v odborných časopisech. Je spoluřešitelem grantu: GAČR, reg. 17- 07753S panelu  P408; Náhradní mateřství v ČR: právní, psychosociální a etická analýza (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019). Spolupracuje při výuce na Ústavu zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín. Doktor Rumpík je členem komise za Českou republiku při EDQM při Radě Evropy - Drafting group for the elaboration of the specific chapter on Assisted Reproductive Technologies (ART) of the Guide to the Quality and Safety of Tissues and Cells for Human Application.

Je členem ESHRE, ASRM. Od roku 2013 je předsedou Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP.

Zobrazit více Zobrazit méně
16:15 - 16:45
Prof. Fishel Simon

Profesor Simon Fishel je zakladatelem a prezidentem skupiny CARE Fertility Group - největšího nezávislého poskytovatele služeb ve Spojeném království. Svoji výzkumnou kariéru začal na univerzitě v Cambridge v roce 1975 s Bobem Edwardsem, který byl zodpovědný spolu s Patrickem Steptoehoem za narození prvního dítěte pomocí IVF v roce 1978. Během let 1978-1980 byl první, kdo publikoval o metabolické reakci embryí a o prokázání přítomnosti specifických děložních glykoproteinů naznačujících obousměrnou signalizaci. V roce 1984 byl Simon první, kdo publikoval o vylučování HCG lidským embryem. Publikoval přes 200 článků a tři knihy a spolu s Alison Campbellovou první atlas časosběrných snímků lidského embrya. Jeho průkopnická práce v oblasti IVF vyústila v mnoho čestných ocenění ze zemí jako Japonsko, Rakousko, Itálie, Jižní Afrika a USA, mimo jiné. V roce 1992 založil první světový studijní kurz IVF a poradil několika mezinárodním vládním výborům přezkoumávajícím politiku a legislativu o IVF, včetně poradců Vatikánu. V roce 1997 mu byla udělena Personal Professional Chair v oboru lidské reprodukce, je zvoleným členem Královské biologické společnosti a v roce 2009 byl oceněn Univerzitou Liverpool John Moores University jejich nejvyšším oceněním „University Fellow“ za „vynikající přínos pro vědu a lidstvo“. Založil nadaci Rachel Foundation, která měla mimo jiné za cíl zvýšit povědomí o sekundární neplodnosti. Simon je spoluzakladatelem a spolupředsedou CoGEN: Kontroverze v předsudcích, preimplantaci a prenatální genetické diagnostice. Simon je také spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti ProFaM, první organizace na světě, která vypíná kryokonzervaci vaječníkových tkání pro uchování před menopauzou a uchování plodnosti. Simonovy profesionální zájmy pokrývají všechny prvky lidské reprodukce, plodnosti a embryologie a zejména IVF technologií.

Zobrazit více Zobrazit méně
16:45 - 17:15
Prof. Ariel Revel

Profesor Revel se narodil ve francouzském Štrasburku. Aktuálně je ředitelem oddělení reprodukční medicíny a IVF ve zdravotnickém centru Assaf Harofeh v Izraeli, které je přidruženo k Lékařské škole Tel Avivské univerzity. Profesor má doktorát z Hebrejské University v Jeruzalémě. Kooperuje s oddělením reprodukční endokrinologie a neplodnosti Univerzity v Torontu. Byl hostujícím profesorem v Oxfordu ve Velké Británii a Stanfordu v Kalifornii. Publikoval 96 článků a kapitol především v oblasti zachování plodnosti, kryokonzervace vaječníků a transplantace a endometriální receptivity. Pracuje především v IVF a endoskopické chirurgii.

Zobrazit více Zobrazit méně
17:15 - 17:45
Prof. Dr. Tomas B. Hildebrandt

Univ. Prof. Dr. Thomas Bernd Hildebrandt vystudoval veterinární lékařství na berlínské Humboldtově univerzitě a v roce 1997 získal certifikaci pro ZOO, Volně žijící živočichy a zvěřinu. Od roku 1998 je vedoucím oddělení reprodukčního managementu ústavu Leibniz pro ZOO a výzkum volně žijících živočichů. Kolem 151 jeho publikací bylo publikováno, je autorem 23 knižních a 48 plenárních přednášek. Od roku 2008 je členem Royal College Veterinary Surgeons Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska. Získal několik ocenění a uznání. Co se týče kariérních vrcholů, pracoval ve výzkumu jako byl například Sumaterský výzkum nosorožců v asistované reprodukci v Sabahu (Malajsie), výzkum buněčných kultua, zaměření umělých gamet v Berlíně, San Diegu, Fukuoka nebo výzkum slonů, celkem 12 návštěv, Taronga Zoological Society, Austrálie a mnoho dalších.

 

Zobrazit více Zobrazit méně
18:20 - 18:40
MUDr. Daniel Hlinka, Ph.D.

Dr. Hlinka absolvoval Vysokou školu veterinární medicíny v Košicích na Slovensku v roce 1983, kde dokončil i doktorské studium s prací na téma Vývojové kompetence oocytů zvířat. Je členem ESHRE (Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii) a certifikovaným embryologem ESHRE. Je autorem vzdělávací platformy Fertilitypedia a autorem prvního nástroje pro umělou inteligenci v embryologii nazvaného CATI (Kognitivní automatizace časosběrných snímků). Jeho hlavním cílem je sloučit všechna získaná data s léčbou neplodnosti a analyzovat je pomocí objektivních automatizovaných nástrojů. V současné době je výkonným ředitelem a vedoucím laboratoří IVF v pražském Fertility Center (PFC). Je zakladatelem a spoluvlastníkem PFC.

Zobrazit více Zobrazit méně
18:40 - 19:00
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life.
Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.
 

Zobrazit více Zobrazit méně
19:00 - 19:20
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. se narodil v Ostravě v roce 1970. Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2003 získal titul Ph.D. v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2016 je profesorem v oboru gynekologie a porodnictví.
Jeho kariérní dráhu nejvíce ovlivnily opakované pobyty na švédských klinikách v Malmö a Lundu. Zde se pod vedením prof. Karla Maršála a docenta Pellého Lindqvista věnoval problematice trombofilních stavů v gynekologii a porodnictví. Dále pobýval na odborných stážích v Německu, Rakousku a Holandsku. Od začátku své lékařské praxe se věnuje problematice rizikové a patologické gravidity, zejména roli hemokoagulačních poruch u jednotlivých těhotenských patologií. Je autorem či spoluautorem více než stovky původních prací publikovaných v českých i zahraničních renomovaných časopisech. Je autorem řady kapitol v odborných monografiích. V současné době je přednostou Ústavu lékařské genetiky LF UP a FN v Olomouci a také přednostou Ústavu porodní asistence FZV UP.

Zobrazit více Zobrazit méně
Sobota
8:30 - 8:50
Doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.

(Konferenční sál hotelu)

 

Doc. Kacerovská Musilová se věnuje oboru gynekologie a porodnictví 20 let. Pracuje na Porodnické a gynekologické klinice FN Hradec Králové a jejím zaměřením je prenatální diagnostika a feto-maternální medicína. Je držitelkou řady ocenění, naposledy získala Výroční cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016-2017.  

 

Zobrazit více Zobrazit méně
8:30 - 8:50
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

Zuzana Holubcová získala Ph.D. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity za práci identifikující příčiny genetické nestability lidských embryonálních kmenových buněk. Její postdoktorální výzkum v MRC Laboratory of Molecular Biology (Cambridge, UK) byl zaměřen na studium vnitrobuněčných procesů probíhajících během vývoje myších a lidských vajíček. Výzkum realizovaný ve spolupráci s klinikou Bourn Hall vedl k prvnímu zobrazení chromosomální segregace v živých lidských oocytech a přispěl k lepšímu pochopení příčin aneuploidie vajíček. Její současný výzkum (Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita) zahrnuje různé aspekty biologie lidského vajíčka. Působí také jako odborný poradce kliniky asistované reprodukce Reprofit International, s.r.o. v Brně, kde se věnuje implementaci vědeckých poznatků do klinické praxe.

Je nositelkou ceny L´Oreal pro ženy ve vědě a Neuron Impulzy.

Zobrazit více Zobrazit méně
8:50 - 9:10
MUDr. Igor Michalec, Ph.D.

(Konferenční sál hotelu)

 

Doktor Michalec je absolvent Lékařské fakulty Univerizity Palackého v Olomouci. Po specializaci v oboru Gynekologie a Porodnictví následuje nástavbová atestace v oboru Perinatologie a feto – maternální medicína a dizertace na téma Poruchy statiky pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem na Gynekologicko – porodnické klinice Univerzity Palackého v Olomouci.

V současnosti pracuje ve společnosti GynPorCentrum s.r.o. a na Gynekologicko – porodnické klinice Fakultní nemocnice Ostrava. Externě spolupracuje s Lékařskou fakultou Ostravské Univerzity a s Ústavem PorodníA Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Zobrazit více Zobrazit méně
8:50 - 9:10
RNDr. Kateřina Wagnerová

(Velký sál divadla DRAK)

 

Kateřina Wagnerová vystudovala obor Obecná biologie na PřF Masarykovy univerzity v Brně a má akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody. Pracovala čtyři roky pro Biofyzikální ústav AV ČR. Od roku 2011 pracuje jako vedoucí laboratoře IVF pro Sanatorium Helios v Brně. Vlastní certifikát ESHRE Clinical Embryologist z Londýna. Dále se věnuje své rozsáhlé odborné činnosti z nichž nejaktuálnější je:

Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl, Sympozium pro odborné pracovníky z center
asistované reprodukce, Plzeň 2018

 

 

Zobrazit více Zobrazit méně
9:10 - 9:30
Ing. Radomír Křen, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

Ing. Radomír Křen, Ph.D. získal vysokoškolský titul v roce 1998 na Agronomické fakultě ČZU v Praze v oboru Obecná Zootechnika. Po absolvování ČZU nastoupil jako výzkumný pracovník na oddělení biologie reprodukce ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze, kde také zahájil doktorské studium. V rámci studia v roce 2003 absolvoval zahraniční stáž na Univerzitě v Kobe v Japonsku, kde se zabýval problematikou nukleocytoplasmatických interakcí oocytů savců, jejíž součástí bylo zvládnutí mikromanipulačních technik (např. ICSI). Vědecký titul získal v roce 2005 na ČZU v Praze v oboru speciální zootechnika. Po absolvování doktorského studia nastoupil jako vedoucí pracovník do CAR ISCARE a následně do CAR Pronatal ARLETA. Ve společnosti GENNET pracuje od 2008. Je členem ČGPS ARE (Česka gynekologická a porodnická společnost – asociace reprodukčních embryologů) a společnosti ESHRE (European society for human reproduction and embryology), od které v roce 2013 získal titul Senior clinical embryologist. V roce 2018 získal atestaci z oboru Klinické embryologie a je autorem a spoluautorem vědeckých článků z oblasti reprodukční biologie a genetiky.

Zobrazit více Zobrazit méně
9:10 - 9:30
MUDr. Pavel Otevřel

(Konferenční sál hotelu)

 

MUDr. Pavel Otevřel absolvoval LF MU v Brně v roce 1997. Před příchodem do oboru asistované reprodukce působil na onkogynekologiclém oddělení MOÚ Brno. Asistované reprodukci se věnuje od roku 2006. V roce 2010 v oboru reprodukční medicína atestoval. V současné době pracuje jako vedoucí lékař IVF v Reprofitu Brno. Jeho zájmem jsou pacientky se sníženou ovariální rezervou a předčasným ovariálním selháním.
 

Zobrazit více Zobrazit méně
10:30 - 10:50
MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.

(Konferenční sál hotelu)

 

MUDr. Marcel Štelcl absolvoval Masarykovu Univerzitu v Brně v roce 2001. Nyní působí jako vedoucí lékař na klinice Reprogenesis v Brně. Během postgraduálního studia se věnoval tématu ovariální rezerva, Antimüllerian hormon.

Zobrazit více Zobrazit méně
10:30 - 10:50
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Zobrazit více Zobrazit méně
10:50 - 11:10
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

(Konferenční sál hotelu)

 

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. se narodil se v roce 1976. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2001-2018 pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v jejím onkogynekologickém týmu. V roce 2004 získal titul Ph.D., habilitoval v roce 2012. Na podzim 2017 se stal přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. V prosinci 2018 byl jmenován profesorem pro obor gynekologie a porodnictví. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 prací v impaktovaných časopisech, které byly více než 1600krát citovány. Je laureátem Ceny Francie za lékařství. Ve výzkumné práci se zaměřuje především na komplexní péči o pacientky s gynekologickými zhoubnými nádory, včetně podpůrné a paliativní péče.
 

Zobrazit více Zobrazit méně
10:50 - 11:10
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

Jakub Horák vystudoval obor Molekulární biologie a genetiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně a postgraduální stadium absolvoval na univerzitě v německém Tübingenu. Na kliniku reprodukční medicíny Repomeda nastoupil v roce 2011 a od roku 2015 je ředitelem genetické laboratoře Repromedy. Laboratoře provádí genetické testování v oblasti reprodukční genetiky a zejména se specializuje na preimplantační genetické testování u embryí. Jakub Horák má bohaté zkušenosti s preimplantačním genetickým testováním aneuploidií, strukturních chromozomových aberací a monogenních chorob metodami založenými na masivně paralelním sekvenování, nebo SNP čipech (karyomapping).

 

 

Zobrazit více Zobrazit méně
11:10 - 11:30
MUDr. Lenka Rybánska Reismüllerová, Ph.D., MPH

(Konferenční sál hotelu)

 

Doktorka Rybánska študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Po ukončení Lekárskej fakulty v roku 2009 začala svoju predatestačnú prípravu na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike v Bratislave. Od začiatku klinickej praxe sa venovala problematike reprodukčnej medicíny, absolvovala viaceré zahraničné kurzy a stáže. Téme asistovanej reprodukcie sa venovala aj vo svojej doktorandskej dizertačnej práci s témou: „Priebeh gravidity a pôrodu po asistovanej reprodukcii“, ktorú obhájila v roku 2014 a získala titul PhD.

Atestáciu z reprodukčnej medicíny získala v roku 2018 a v súčasnosti pracuje ako vedúci lekár na Klinike asistovanej reprodukcie, gynekológie a urológie ISCARE Bratislava. Je autorka mnohých domácich aj zahraničných publikácií a prednášok.

Zobrazit více Zobrazit méně
11:10 - 11:30
Doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

Doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D vystudoval v roce 1998 Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor Genetika a molekulární biologie, v roce 2002 atestoval v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, v roce 2003 obhájil Ph.D. a v roce 2015 uspěšně habilitoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Lékařská genetika. Je členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s. a Československé společnosti pro forenzní genetiku. Je hlavní řešitel nebo spoluřešitel více než 10 výzkumných grantových projektů. Je autorem nebo spoluautorem více než 45 odborných publikací, kapitol v monografiích a skript. V současnosti se intenzivně věnuje genetickým analýzám založených na masivních vysokokapacitních sekvenačních technologiích na Ústavu lékařské genetiky FN a LF UP v Olomouci.

Zobrazit více Zobrazit méně
12:30 - 12:50
MUDr. Nicole Mardešićová

(Konferenční sál hotelu)

 

MUDr. Nicole Mardešićová se narodila roku 1982. Vystudovala 1. Lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Má specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví včetně atestace z Reprodukční medicíny.
Od roku 2008 do roku 2018 pracovala jako lékařka v Ústavu pro péči o matku a dítě. Nyní je členem lékařského týmu Sanatoria Pronatal a vedoucí lékařkou Pronatalu Plus. Je členkou odborných společností ČGPS, SAR, ESHRE.
 

Zobrazit více Zobrazit méně
12:30 - 12:50
RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D. se narodila v Ostravě. Po absolvování gymnázia studovala obor biochemie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu v roce 1990 pracovala až do roku 2002 v Ústavu molekulární genetiky AVČR v Praze na oddělení molekulární a buněčné imunologie, kde se zabývala výzkumem genů a mechanismů kontrolujících vnímavost organismů na některá genetická onemocnění. V roce 2002 stála u zrodu Genetické laboratoře Sanatoria PRONATAL, kde se věnuje reprodukční genetice a zejména preimplantační genetické diagnostice. Absolvovala speciální průpravu v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice – molekulární genetika. Je spoluautorkou několika odborných publikací a členkou Společnosti lékařské genetiky a genomiky SLČJEP, Sekce asistované reprodukce ČGPS SLČJEP a Asociace reprodukčních embryologů.

Zobrazit více Zobrazit méně
12:50 - 13:10
Mgr. Martina Filová

(Konferenční sál hotelu)

 

Mgr. Martina Filová vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, v odbore biochémia, neskôr získala certifikát z lekárskej genetiky. Je členkou ICE (Irish Society of Clinical Embryologists), (IFS) Irish Fertility Society a ESHRE Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Pracovala ako vedúca embryologička na klinikách reprodukčnej medicíny na Slovensku a ďalšie skúsenosti nadobudla na klinike reprodukčnej medicíny Galway Fertility Clinic v Írsku. Od roku 2017 svoje skúsenosti aplikuje a pomáha pacientkám na klinike ISCARE v Martine.

Zobrazit více Zobrazit méně
12:50 - 13:10
MUDr. Petr Lošan

(Velký sál divadla DRAK)

 

Vážený a populární genetik a gynekolog, jehož progresivní přístup k oboru medicíny vyústil v mnoho inovací v diagnostice i léčbě. Spolu se svým otcem Františkem Lošanem spoluzakládal Genetics Plzeň. Od 2017 je člen skupiny Next Clinics. Po absolvování Lékařské fakulty v Plzni na Univerzitě Karlově získal v roce 1997  postgraduální certifikaci v gynekologii a porodnictví a klinické genetice. Během své kariéry získal mnoho zkušeností, diplomů a certifikátů. MUDr. Lošan také pořádá odborné konference, workshopy a přednášky. Je generálním ředitelem společnosti Genetika Plzeň s.r.o. a vedoucím oddělení genetiky v Genetika West, s.r.o.

Zobrazit více Zobrazit méně
13:10 - 13:30
MUDr. Tomáš Bagocsi

(Konferenční sál hotelu)

 

Absolvent I.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 2008 nastoupil do nemocnice v Benešove u Prahy. Mezi lety 2010 až 2016 působil v Bavorsku, v Klinikum St. Marien, v Ambergu. V roce 2015 získal atestaci z gynekologie a porodnictví v Mnichově. Od roku 2016 se plně věnuje problematice neplodnosti na klinice Reprofit v Brně. Mluví pěti jazyky. Je ženatý, má dvě děti.

Zobrazit více Zobrazit méně
13:10 - 13:30
RNDr. Martina Hrubá, Ph.D.

(Velký sál divadla DRAK)

 

Martina Hrubá má Ph.D. z 1. LF Univerzity Karlovy z programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. Její práce zahrnovala analýzu strukturních chromosomových přestaveb u hematologických neoplázií a studium strukturních chromosomových aberací buněk chronické lymfatické leukemie. Od roku 2015 působí jako přednášející na ZČU v Plzni na Fakultě zdravotnických studií. Zároveň od roku 2013 je na částěčný úvazek odbornou posuzovatelkou v oboru cytogenetika pro Český institut pro akreditaci. Její hlavní pracovní náplní je práce v Genetické laboratoři IVF Zentren v Plzni jako vedoucí genetické laboratoře a klinická cytogenetička. 

Paní Hrubá je členkou hned několika odborných společností jako je Společnost lékařské genetiky a genomiky, Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti a Gynekologická společnost. Martina Hrubá se spolupodílela na vytvoření několika odborných publikací.

Zobrazit více Zobrazit méně